APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (WIRELESS) (MEN & WOMEN) - 2016
¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (ªÉÊgï¯É¸ï) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð-2016
HK region reserved candidates are eligible to apply
Medical Call letter has been Uploaded.
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 4/£ÉêÀÄPÁw-4/2016-17, ¢£ÁAPÀ : 18-11-2016
BEFORE GOING TO NEW APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED
TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
Date News & Events
Medical Call letter has been uploaded for POLICE CONSTABLE (WIRELESS) (MEN & WOMEN) - 2016 , Download (from My Applications) and attend the Medical Exam as per the schedule mentioned in Call Letter.
Provisional Select List
ET / PST Call letter has been uploaded for POLICE CONSTABLE (WIRELESS) (MEN & WOMEN) - 2016 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter.
FinalKeyAnswer
Provisional Key Answer A , B , C , D , E
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 26/02/2017
Written Examination Call letter has been uploaded for POLICE CONSTABLE (WIRELESS) (MEN & WOMEN) - 2016 , Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
21/11/2016
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
14/12/2016
3 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
16/12/2016
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDERATION DATE / ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1 PC(W)(MEN & WOMEN) GM 19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
14/12/2016
Know Your Age
(BORN BETWEEN 14.12.1991 AND 14.12.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS /
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN 14.12.1989 AND 14.12.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
ST(TRIBAL) 19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN 14.12.1986 AND 14.12.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM , 2A,2B, 3A,3B RS. 250
2 SC , ST, CAT-01 ,ST(TRIBAL) RS. 100
PC(W)(MEN & WOMEN) Explanation:-
Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis,
Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and
Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi,
Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore

«ªÀgÀuÉ;-
§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ - GvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ- PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ,
GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è
¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ,
ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
PC(W)(MEN & WOMEN) 1.Candidates who apply for the post of Wireless, must have studied PUC in Science (PHYSIC & MATHS) OR 3 Years  possess equivalent examination are consider as eligible candidates.

2.Candidate must have secured 50% in Physic & Maths  Subjects for General Merit candidates and 45 %
   for SC/ST & OBC Candidates.

3.Candidates who have studied JOC, JLC & Other PUC-Arts, and Commerce are not eligible for the post.
  

ENDURANCE TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
POLICE CONSTABLE (WIRELESS)
(MEN & WOMEN)
1600 Mtrs Run
6.30 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
FOR CANDIDATE WHO
QUALIFIED IN ET
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST FOR WOMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
POLICE CONSTABLE (WIRELESS)
(MEN & WOMEN)
400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD FOR WOMEN
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
FOR CANDIDATE WHO
QUALIFIED IN ET
HEIGHT 157 Cms For Women
CHEST (For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
Weight (For Women Only) 45 Kg
HK Notification / ºÉZïPÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£É
HK NOTIFICATION HK CERTIFICATE FORMAT
HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ
01. Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
1.Bellary 2. Bidar 3. Gulbarga 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. UÀÄ®âUÀð, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02. Any person claimning reservation as local person as per eligibility certificate / AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀð«gÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ
» d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ / Birth Certificate: or
» ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ / Residence Certificate: or
» ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ / Study Certificate : or
» «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ / Marriage Certificate : or
» ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ / Certificate of Home town(or Place) : or
» ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ / Warsa Certificate
SL No Post HK Region Reserved Posts
1 PC(WIRELESS) Direct Total
Men Women
13 02 15
 
 
NOTE :
  • Payment should be made in State Bank of Mysore (SBM) / State Bank of Hyderabad (SBH) only.
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centers for Candidates who Qualify in Endurance Test & Physical Standard Test.
 
n¥Ààt :
  • CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA)/ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈfù ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ¥ÀqÉAiÀÄ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • J¯Áè PÉ.J¸ï.Dgï.¦ ¥ÀqÉUÀ½AzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Site is Best View Ie 8 & 9, Google Chrome and Firefox
LAST UPDATE FOR WEBPAGE: 11/18/2016